REACH-efterlevnad

Ejendals följer alla regler och förordningar i Reach-lagstiftningen (registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier). Reach är en EU-lagstiftning som antagits för att skydda människors hälsa och miljön mot riskerna med kemikalier. Den främjar även alternativa metoder för att minska antalet djurförsök.

Reach gäller för alla kemiska ämnen och hela försörjningskedjan, inte bara sådana som används i industriprocesser utan också i våra dagliga liv, t.ex. i kläder. Enligt lagen är alla företag ansvariga för säkerheten hos de kemikalier som de släpper ut på marknaden.

För att uppfylla lagstiftningen måste Ejendals identifiera och hantera de risker som förknippas med de produkter som vi marknadsför i EU. Vi måste visa för Echa att de ämnen vi använder är säkra, och förmedla till slutanvändarna vilka skyddsåtgärder vi vidtar.

Ämnen som kan ha allvarliga effekter på människors hälsa eller för miljön (SVHC) omfattas av Reach. Ett kandidatämne är både ett SVHC-ämne och anses särskilt farligt. Kunderna har rätt att få information om kandidatämnen. Det finns också listor över ämnen som bedöms som extra bekymmersamma och som bör fasas ut eller som omfattas av maxgränser.

Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa), som har sitt säte i Helsingfors, är tillsynsmyndighet för Reach. Echa hjälper företag att efterleva lagstiftningen, främjar säker användning av kemikalier, tillhandahåller information om kemikalier och svarar på frågor om kemikalier.