Produktvård

Handskar ska lagras på ett sådant sätt att deras skyddsförmåga inte försämras. Vissa handskmaterial, till exempel naturgummi, har begränsad lagringstid.

Sköt om dina handskar

  • På bruksanvisningen ska det framgå hur handskarna ska rengöras, torkas och förvaras. Handskarna ska även vara rena inuti.
  • Om skyddshandskarna återanvänds ska de inspekteras. Är de hela och rena? Har de förlorat sina skyddsegenskaper?
  • Om handskarna har använts mot farliga kemikalier bör de slängas efter arbetsdagens slut – eller tidigare.

 

HANDSKAR SOM AVFALL

  • På arbetsplatsen bör det finnas rutiner för hur handskarna ska användas men även hur de ska hanteras som avfall. 
  • Handskarna i sig är brännbara men användningen kan påverka avfallsfrågan.
  • För handskar som har använts mot farliga kemikalier gäller speciella miljöregler.