Zgodność z rozporządzeniem REACH

Firma Ejendals ściśle przestrzega zasad i przepisów zawartych w rozporządzeniu REACH (rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie substancji chemicznych). REACH jest rozporządzeniem Unii Europejskiej przyjętym w celu poprawy ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska przed zagrożeniami, jakie mogą być związane z substancjami chemicznymi. Propaguje również metody alternatywne w celu ograniczenia liczby testów na zwierzętach.

Rozporządzenie REACH odnosi się do wszystkich substancji chemicznych, wzdłuż całego łańcucha dostaw. Dotyczy nie tylko substancji stosowanych w procesach przemysłowych, lecz również spotykanych w codziennym życiu, na przykład w materiałach ubrań. Dlatego firmy są odpowiedzialne za bezpieczeństwo dotyczące substancji chemicznych wprowadzanych przez nie na rynek.

Aby zachować zgodność z rozporządzeniem, firma Ejendals ma obowiązek zidentyfikować zagrożenia powiązane z produktami wprowadzanymi przez firmę na rynki Unii Europejskiej oraz zarządzać tymi zagrożeniami. Musimy przedstawiać Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) metodę bezpiecznego wykorzystania produktów oraz informować użytkownika końcowego o środkach bezpieczeństwa.

Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC) są objęte rozporządzeniem REACH. Substancja z listy kandydackiej jest zaliczana do substancji wzbudzających szczególne obawy (SVHC) oraz uznawana za szczególnie niebezpieczną. Konsumenci mają prawo być informowani o substancjach z listy kandydackiej. Istnieją również wykazy substancji uznanych za szczególnie uciążliwe, które powinny być stopniowo wycofywane lub co do których obowiązują ograniczenia.

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) z siedzibą w Helsinkach jest organem regulacyjnym w zakresie rozporządzenia REACH. ECHA pomaga firmom zapewnić zgodność z przepisami, wspiera bezpieczne stosowanie substancji chemicznych, zapewnia informacje na ich temat oraz poświęca uwagę substancjom chemicznym budzącym obawy.