Przepisy prawne i regulacje

Firma Ejendals ściśle przestrzega wszystkich przepisów prawnych i regulacji, zarówno lokalnych jak i międzynarodowych. Działamy z myślą o przyszłości i zgodnie z tym postępujemy. Decyzje podjęte dziś pociągają za sobą skutki przez wiele lat, dlatego cenimy nasze zaangażowanie w kwestie jakości, szacunek do praw człowieka i troskę o środowisko naturalne.

Dyrektywa PPE 
Środki ochrony osobistej (PPE) to produkty używane w celu zapewnienia ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia lub bezpieczeństwa. Zdrowie i bezpieczeństwo osobiste należą do praw podstawowych i każdy człowiek zasługuje na wysoki poziom ochrony.

Opracowywanie i produkcja PPE podlega podstawowym wymaganiom w zakresie bezpieczeństwa użytkownika. Przez ponad 20 lat wymagania były regulowane dyrektywą UE (dyrektywa PPE 89/686/EWG) i są obecnie uaktualniane do rozporządzenia UE (UE 2016/425). Dyrektywy ustanawiają ogólne zasady, które są przenoszone przez każdy kraj wedle uznania do prawa krajowego. Rozporządzenie jest podobne do prawa krajowego, tylko obowiązuje we wszystkich krajach UE. Nowe rozporządzenie UE 2016/425 zostanie w pełni wdrożone 21 kwietnia 2019r. we wszystkich krajach UE, a ŚOI wprowadzane do obrotu po tej dacie muszą być zgodne z tym rozporządzeniem. 

Dyrektywa PPE określa obowiązki prawne zapewniające, że środki ochrony osobistej na rynku europejskim gwarantują najwyższy poziom ochrony przed zagrożeniami. Określa ona warunki rynkowe i podstawowe wymogi bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać środki ochrony osobistej, aby można je było opatrzyć obowiązkowym oznakowaniem CE. 

REACH
REACH (Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów) jest rozporządzeniem Unii Europejskiej przyjętym w celu poprawy ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego przed zagrożeniami, jakie mogą być związane z substancjami chemicznymi. Więcej informacji.

Ecolabel UE
Ecolabel UE pomaga zidentyfikować produkty i usługi, które mają ograniczony wpływ na środowisko naturalne w całym okresie żywotności, od wydobycia surowca poprzez produkcję i użytkowanie aż po utylizację. Ta uznana na terenie całej Europy etykieta jest dobrowolnym oznakowaniem propagującym godną zaufania doskonałość środowiskową. Produkt z oznakowaniem Ecolabel oznacza mniej odpadów, mniejsze zanieczyszczenie oraz produkty bardziej przyjazne dla naszej planety.