Więcej informacji

Zgodność z rozporządzeniem REACH

Firma Ejendals ściśle przestrzega zasad i przepisów zawartych w rozporządzeniu REACH (rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie substancji chemicznych). REACH jest rozporządzeniem Unii Europejskiej przyjętym w celu poprawy ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska przed zagrożeniami, jakie mogą być związane z substancjami chemicznymi. Propaguje również metody alternatywne w celu ograniczenia liczby testów na zwierzętach.