Kjemikaliebeskyttelse

Hvis du håndterer oljer og kjemikalier uten å beskytte hendene dine, utsetter du deg ikke bare for hudskader, men også for skader på nervesystem og indre organer. Du kan også pådra deg hudirritasjoner, overfølsomhet eller etseskader.

SPØR OSS

Bruk alltid vår veiledning for kjemikaliebruk (med vanlige kjemikalier og egnet hanskemateriale), spør våre selgere, eller send en forespørsel til cs.support@ejendals.com når du velger hansker. Kjemikaliebeskyttelseshansker er beregnet for éngangsbruk.

 

Alle Ejendals’ kjemiske hansker er testet og godkjent i henhold til EN 374, mot farlige kjemikalier og mikroorganismer. Av og til kan det også være nødvendig å kaste dem etter bare kort tids bruk.

TENK PÅ DETTE NÅR DU VELGER KJEMIKALIEBESKYTTELSESHANSKER

  • Et hanskemateriale som beskytter godt mot én kjemikalietype, kan gi svært dårlig beskyttelse mot kjemikalieblandinger.
  • Kjemikaliebeskyttelseshansker er som regel beregnet for éngangsbruk. De skal ikke brukes på nytt.
  • En brukt hanske er forurenset av kjemikalier og det finnes en risiko for at huden utsettes for helseskadelige stoffer når det håndteres.
  • Høyere temperatur reduserer tiden det tar for kjemikaliet å trenge gjennom.
  • Tykkere materiale gir generelt lenger gjennombruddstid.
  • Når et kjemikalie er absorbert, fortsetter den å trenge gjennom vernehansken.
  • Permeabilitet gjennom vernehansken skjer på molekylnivå og er derfor ikke synlig for øyet.
  • Selv den beste hansken mister sine beskyttelsesegenskaper hvis den blir mekanisk skadet og når kjemikaliet har trengt gjennom den.
  • Kjemikalier som er sterkt etsende kan ødelegge hanskematerialet gjennom nedbrytning før angitt gjennombruddstid er nådd.


GJENNOMTRENGING er en prosess der kjemikaliet oppløses og passerer hanskematerialet på molekylært nivå.

PENETRERING innebærer at kjemikaliet trekker gjennom hull og defekter i hanskematerialet.

NEDBRYTING er en forvitring av hanskematerialets fysiske motstand, forårsaket av kjemiske reaksjoner.

UVENTEDE EFFEKTER KAN OPPSTÅ NÅR DU BLANDER KJEMIKALIER

To kjemikalier med kjente egenskaper kan gi uventede effekter når de blandes. Derfor er det i prinsippet umulig å teste alle mulige kjemikaliekombinasjoner, ettersom antallet er så stort. Det finnes modeller som kan brukes for å beregne kombinasjonseffekter ut fra kunnskap om de inngående stoffene. De bygger imidlertid på at det skal finnes data og at virkningsmekanismen er den samme for de inngående kjemikaliene. Modellene kan altså bare brukes for grupper av kjemikalier som virker på samme måte – ikke for en sammensatt blanding som vi utsettes for i virkeligheten.


Hvis du trenger hjelp til å velge en passende hanske mot aktuelle kjemikalieblandinger, kontakter du bare noen av våre selgere.