Vedlikehold av produkter

Hanskene må oppbevares på en måte som ikke forringer deres beskyttelsesegenskaper. Enkelte typer hanskematerialer, for eksempel naturgummi, har begrenset lagringstid.

Ta vare på hanskene

  • På bruksanvisningen skal det fremgå hvordan hanskene skal rengjøres, tørkes og oppbevares. Hanskene skal også være rene innvendig.
  • Hvis beskyttelseshansker brukes, skal de inspiseres. Er de hele og rene? Har de mistet sine beskyttelsesegenskaper?
  • Hvis hanskene har vært brukt med farlige kjemikalier, bør de kastes etter arbeidsdagens slutt – eller tidligere.

 

HANSKER SOM AVFALL

  • På arbeidsplassen bør det finnes rutiner for hvordan hanskene skal brukes, samt for hvordan de skal håndteres som avfall. 
  • Hanskene er brennbare, men bruken kan påvirke hvordan de bør avhendes.
  • Spesielle miljøregler gjelder for hansker som har vært brukt med farlige kjemikalier.