Regler, standarder og CE-merking

Hvis en vernehanske oppfyller alle sikkerhetskravene og CE-merket i ett EU-land, kan den eksporteres og selges i hele EU. For å oppfylle kravene i forskriftene følger produsentene flere EN-standarder. En EN-standard inneholder krav og testmetoder i forbindelse med hvordan produktet skal merket utover CE-merkingen, samt hva produsentens bruksanvisning skal inneholde.

Forklaring av risikokategoriene
EU-direktivet 89/686/EEC deler inn personlig verneutstyr i tre kategorier avhengig av graden av risiko de er ment å beskytte mot. Jo høyere risiko som brukeren utsettes for, desto større krav stilles til testing av hanskenes beskyttelsesevne og sertifisering. Ettersom EU-direktivets regler er generelle, har det blitt utarbeidet Europa-standarder som inneholder krav, testmetoder og merkingsanvisninger. Et eksempel på dette er EN 420 som inneholder allmenne krav for hansker. Forskriften AFS 1996:7 som retter seg mot produsenter og distributører, regulerer hvilke krav som må oppfylles for at personlig arbeidsutstyr skal få CE-merket.

Kategori I - for minimal risiko
Til denne kategorien hører hansker som brukes ved minimale risikoer som kan identifiseres i god tid i forveien. Til Kategori I regnes hansker av enklere slag, for eksempel hagehansker og monteringshansker. Produsenten må kunne vise at produktet oppfyller de grunnleggende kravene for vernehansker (i henhold til EN 420), og produsenten garanterer for CE-merkingen. Dette gjelder alle vernehansker.

Kategori II – middels høy risiko
Mange vernehansker tilhører denne kategorien. Hansker som stiller krav til mekanisk holdbarhet for å beskytte mot for eksempel kuttskader, tilhører denne kategorien. For å få hanskene CE-merket må produsenten kunne vise at produksjonen oppfyller de grunnleggende kravene samt ytterligere standarder som kan gjelde for spesifikke bruksområder, for eksempel sveisehansker. Hanskene skal være testet av et godkjent laboratorium og typegodkjennes av et godkjent organ som utsteder sertifikater. Hansker i Kategori II skal være merket med piktogram, et symbol som viser hva hansken er testet mot, og til hvilket beskyttelsesnivå. Hvis hansken er ment å beskytte mot mekanisk risiko (i henhold til EN 388) angis det fire siffer, ved siden av eller under piktogrammet. Dette er resultatnivåer fra testing av hansken mot slitasje, gjennomskjæring, rifter og punktering.

Kategori III – høy risiko
Disse hanskene kan beskytte mot for eksempel svært farlige stoffer. De skal beskytte mot skader som oppstår i situasjoner der brukeren kan ha vanskeligheter med å oppdage risikoen i tide. Her tilhører for eksempel hansker som beskytter mot varme (over +100°), ekstrem kulde (under -50°) og for håndtering av de fleste kjemikalier. Hanskene skal være testet av et godkjent laboratorium godkjennes av et godkjent organ. Dessuten kreves det en årlig kontroll av produksjonen og at hanskene kontrolleres for å sikre riktig kvalitet. Først når dette er gjennomført, får hanskene sin CE-merking. Det godkjente organets identitetsnummer (fire siffer) skal stå sammen med CE-merkingen, for eksempel CE 0123.

Les mer.