REACH-samsvar

Ejendals overholder reglene og forskriftene i REACH-forordningen (om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier). REACH er et EU-regelverk som er tatt i bruk for å bedre kunne beskytte menneskers helse og miljø fra farene ved kjemikalier. Det fremmer også alternative metoder for å redusere antall tester på dyr.

REACH gjelder alle kjemiske stoffer langs hele forbrukskjeden. Ikke bare de som brukes i industrielle prosesser, men også de som brukes daglig i hjemmet, for eksempel i klær. Det gjør virksomhetene ansvarlig for sikkerheten til kjemikaliene de tilbyr på markedet.

For å overholde regelverket må Ejendals identifisere og administrere farene som er forbundet med produktene vi markedsfører i EU. Vi må kunne vise for ECHA hvordan stoffene brukes trygt, og formidle tallene til sluttbrukerne.

Stoffer som gir særlig stor grunn til bekymring (SVHC) dekkes av REACH. Et kandidatstoff kategoriseres som et SVHC og vurderes som spesielt farlig. Forbrukerne har rett til å bli informert om kandidatstoffer. Det finnes også lister over stoffer som anses som ekstra farlige og som bør fases ut, eller som har fastsatte maksimumsgrenser.

ECHA (Det europeiske kjemikaliebyrået) har base i Helsinki og er tilsynet bak REACH. ECHA hjelper virksomheter med å overholde lovgivningen, fremmer trygg bruk av kjemikalier, gir informasjon om kjemikalier og tar for seg kjemikalier som gir ekstra grunn til bekymring.