Lover og forskrifter

Ejendals er nøye med å overholde alle lover og forskrifter, både lokalt og internasjonalt. Vi ser ting i et langsiktig perspektiv og handler i tråd med det. Vi skal leve i mange år med avgjørelsene vi treffer i dag, og har fokus på kvalitet, respekt for menneskerettigheter og respekten for miljøet.

PPE-direktivet
PPE (Personal Protective Equipment) er produkter som man har på seg eller bruker for å få beskyttelse mot helse- eller sikkerhetsfarer. Personlig helse og sikkerhet er grunnleggende rettigheter, og alle fortjener et høyt nivå av beskyttelse.

Utforming og produksjon av PPE (personlig verneutstyr) er underlagt grunnleggende krav for brukersikkerhet. I over 20 år ble kravene stilt i et EU-direktiv (PPE-direktiv 89/686/EØF), som nå oppdateres til en EU-forskrift (EU 2016/425). Direktivene gir generelle regler som skal overføres til nasjonal lovgivning av hvert land. En forskrift ligner på nasjonal lovgivning, men gjelder for alle EU-land. 21. april 2019 vil den nye EU-forskriften 2016/425 tre i kraft i alle EU-land, og personlig verneutstyr som kommer på markedet etter denne datoen, må overholde forskriften.

PPE-direktivet definerer juridiske krav, slik at PPE på det europeiske markedet gir den beste beskyttelsen mot farer. Det angir markedsforholdene og grunnleggende sikkerhetskrav som PPE må overholde for å kunne bruke det obligatoriske CE-merket.

REACH
REACH (registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier) er et EU-regelverk som er tatt i bruk for å bedre kunne beskytte menneskers helse og miljø fra farene ved kjemikalier. Les mer.

EU Ecolabel
EUs Ecolabel hjelper deg med å gjenkjenne produkter og tjenester med redusert miljøpåvirkning i hele livssyklusen, fra utvinning av råmaterial til produksjon, bruk og avhending. Merket er anerkjent i hele Europa. Det er et frivillig merke som er et bevis på et pålitelig miljøengasjement. Et produkt med Ecolabel-merking gir mindre avfall, mindre forurensning og produkter som er bedre for kloden.