Ohjeet, standardit ja CE-merkinnät

Jos suojakäsine on määritetty täyttämään turvallisuusvaatimukset ja merkitty CE-merkinnällä jossakin EU-maassa, sitä voidaan viedä ja myydä koko EU:n alueella. Määräysten täyttämiseksi valmistajat noudattavat useita EN-standardeja. EN-standardi sisältää vaatimukset, testausmenetelmät, vaatimukset tuotteen merkkauksesta CE-merkinnän lisäksi sekä tiedot siitä, mitä valmistajan käyttöohjeen on sisällettävä.

Riskikategorioiden selitys
EU-direktiivi 89/686/EEC jakaa henkilökohtaiset suojavarusteet kolmeen kategoriaan sen mukaan, minkä asteista riskiä vastaan niiden on tarkoitus suojata. Mitä korkeamman riskin kohteena käyttäjät ovat, sitä suuremmat vaatimukset asetetaan käsineiden suojauskyvyn testaukselle ja sertifioinnille. Koska EU-direktiivin säännöt ovat yleisluonteisia, vaatimuksia, kokeilumenetelmiä ja merkintäohjeita koskevia Eurooppa-standardeja on laadittu. Esimerkki tällaisesta standardista on EN 420, joka sisältää yleisiä käsineille asetettavia vaatimuksia.

KATEGORIA I / VAIN VÄHÄISIÄ VAAROJA VASTAAN
Tähän kategoriaan kuuluvat käsineet, joita käytetään hyvissä ajoin tunnistettavien minimaalisten riskien vallitessa. Kategoriaan I kuuluviksi lasketaan yksinkertaiset käsineet, kuten puutarhakäsineet ja asennuskäsineet. Valmistajan on voitava osoittaa, että tuote täyttää suojakäsineille asetetut perusvaatimukset (EN 420:n mukaisesti) ja toimii vakuutena CE-merkinnälle. Tämä koskee kaikkia suojakäsineitä.

KATEGORIA II / KESKISUURI VAARA
Useat suojakäsineet kuuluvat tähän kategoriaan. Tänne kuuluvat käsineet, joille asetetaan esimerkiksi viiltovammoilta suojaavaa mekaanista kestävyyttä edellyttäviä vaatimuksia. Saadakseen varustaa käsineet CE-merkinnällä valmistajan on voitava osoittaa, että tuote täyttää perusvaatimukset ja noudattaa lisäksi standardeja, jotka voivat koskea erityisiä käyttöalueita (esimerkiksi hitsauskäsineet). Käsineiden tulee olla hyväksytyn laboratorion testaamat ja sertifikaatteja myöntävän ilmoitetun tarkastuslaitoksen (notified body) tyyppihyväksymät. Kategoriaan II kuuluvien käsineiden on oltava merkitty piktogrammisymbolilla, joka osoittaa, mihin suojaustarkoitukseen ja mille suojaustasolle käsineet on testattu. Jos käsine on tarkoitettu suojaamaan mekaanisilta vaaroilta (EN 388:n mukaisesti), piktogrammin vieressä tai alla olevat neljä numeroa ilmoittavat testaustuloksen Ne ilmoittavat hankautumisen, viiltojen, repeytymisen ja pistojen kestävyyden testaustuloksen.

KATEGORIA III / VAKAVAT VAARAT
Näiden käsineiden on suojattava käyttäjäänsä esimerkiksi vaarallisia aineita vastaan. Niiden tulee suojata pysyviä vaurioita vastaan tilanteissa, joissa käyttäjän voi olla vaikeaa havaita riskit ajoissa. Tänne kuuluvat esimerkiksi kuumalta (yli +100 °C) ja erittäin kylmältä (alle -50 °C) suojaavat sekä useimpien kemikaalien käsittelyyn tarkoitetut käsineet. Käsineiden tulee olla hyväksytyn laboratorion testaamat ja sertifikaatteja myöntävän ilmoitetun tarkastuslaitoksen tyyppihyväksymät. Lisäksi vaaditaan tuotannon ja käsineiden tarkastamista vuosittain oikean laadun varmistamiseksi. Vasta kun tämä on tapahtunut, käsineet saavat CE-merkintänsä. Ilmoitetun tarkastuslaitoksen tunnistusnumeroiden (neljä numeroa) on näyttävä CE-merkinnän vieressä, esimerkiksi CE 0123.

Lue lisää.