Regler, standarder og CE-mærkning

Hvis en beskyttelseshandske er vurderet til at opfylde sikkerhedskravene og bliver CE-mærket i et EU-land, kan den eksporteres og sælges i hele EU. For at opfylde kravene i forskrifterne følger producenterne flere EN-standarder. En EN-standard indeholder krav, testmetoder, krav til hvordan produktet skal mærkes, ud over CE-mærkning, samt hvad producentens brugsanvisning skal indeholde.

Forklaring af risikokategorierne
EU-direktivet 89/686/EEC inddeler personlige værnemidler i tre kategorier, alt efter hvilke risici, de skal værne imod. Jo højere risiko, brugeren udsættes for, desto større krav er der til test af handskernes beskyttelsesevne og certificering. Da EU-direktivets regler er generelt formuleret, er der udarbejdet Europastandarder, som indeholder krav, testmetoder og mærkningsanvisninger. Et eksempel på en standard er EN 420, som indeholder generelle krav til handsker. Forskriften AFS 1996:7, som henvender sig til producenter og distributører regulerer, hvilke krav der skal opfyldes, for at personlige værnemidler skal kunne CE-mærkes.

Kategori I - Minimale risiko
Handsker i denne kategori bør kun anvendes til arbejdsopgaver med sikkerhedsmæssig lavrisiko. Kategori I omfatter handsker af mere enkel karakter som f.eks. havehandsker og montagehandsker. Producenten skal kunne vise, at produktet opfylder de grundlæggende krav til beskyttelseshandsker (i henhold til EN 420), og står som garant for CE-mærkningen. Det gælder alle beskyttelseshandsker.

Kategori II / middelhøj risiko
Mange beskyttelseshandsker tilhører denne kategori. Handsker, hvor der stilles krav til mekanisk modstandsdygtighed mod f.eks. snitskader hører til denne kategori. For at få CE-mærket handskerne, skal producenten vise, at produktet opfylder de grundlæggende krav samt yderligere standarder, som kan gælde for specifikke anvendelsesområder (f.eks. svejsehandsker). Handskerne skal være testet af et godkendt testinstitut og typegodkendt af et bemyndiget organ, som udsteder certifikater. Handsker i kategori II skal være påført piktogram, et symbol der viser, hvad handsken er prøvet mod og til hvilket beskyttelsesniveau. Skal handsken beskytte mod mekaniske risici (i henhold til EN 388), angives fire cifre ved siden af eller under piktogrammet. De er resultatniveauer fra test mod gennemstikning, gennemskæring, rivstyrke og punktering.

Kategori III / høj risiko
Disse handsker kan eksempelvis beskytte mod stoffer med sikkerhedsmæssig højrisko. De skal beskytte mod vedvarende skader i situationer, hvor brugeren kan have vanskeligt ved at opdage risiciene i tide. Handsker til beskyttelse mod varme (over +100 °C), ekstrem kulde (under -50 °C) og til håndtering af de fleste kemikalier hører til i denne kategori. Handskerne skal være testet af et godkendt laboratorium og godkendt af et bemyndiget organ. Desuden kræves en årlig kontrol af fremstillingen, og at handskerne kontrolleres for at sikre den rigtige kvalitet. Først når dette er sket, kan handskerne blive CE-mærket. Det pågældende testinstituts identitetsnummer (fire cifre) skal stå ved siden af CE-mærket, f.eks. CE 0123.

Læs mere.