Lovgivning & forordninger

Ejendals overholder både alle lokale og internationale love og forordninger nøje. Vi er på markedet i lang tid fremover og handler derefter. Vi lever med de beslutninger, vi tager i dag, i lang tid, og vi tillægger vores kvalitetsbevidsthed, vores respekt for menneskerettigheder og vores miljøhensyn stor værdi.

Værnemiddeldirektivet -
Personal Protective Equipment (PPE) - fastlægger personlige værnemidler bestemt til at bæres eller holdes af en person med henblik på at beskytte denne mod en eller flere risici, der kan true sundheden og sikkerheden. Personlig sundhed og sikkerhed er fundamentale rettigheder, og mennesker fortjener et højt beskyttelsesniveau.

Udformningen og udarbejdelsen af Værnemiddeldirektivet er underlagt essentielle brugersikkerhedskrav. I over 20 år er kravene blevet fastlagt i et EU-direktiv (PPE-direktiv 89/686/EØF), som nu ajourføres til en EU-forordning (EU 2016/425). Direktiver fastlægger generelle regler, der kan overføres til national lovgivning i det enkelte medlemsland, hvis relevant. En forordning svarer til en national lov, men er gældende i alle EU-lande. 21. april 2019 vil den nye EU-forordning 2016/425 være helt implementeret i alle EU-lande, og personlige værnemidler, der bliver lanceret på markedet efter denne dato, skal opfylde kravene i forordningen. 

Værnemiddeldirektivet definerer lovgivningsmæssige forpligtelser, der sikrer, at direktivet giver den størst mulige beskyttelse mod farer på det europæiske marked. Det fastlægger markedsbetingelserne og de grundlæggende sikkerhedskrav, som Værnemiddeldirektivet skal overholde for at få det obligatoriske CE-mærke.

REACH
REACH er EU's kemikalielovgivning, der har som mål at sikre et højt beskyttelsesniveau for mennesker og miljø og at øge virksomhedernes konkurrenceevne og innovation. Læs mere.

EU Ecolabel
EU Ecolabel er en europæisk miljømærkningsordning, som i Danmark går under navnet "Blomsten", der signalerer, at et produkt er miljøvenligt fremstillet, i overensstemmelse med de kriterier, som er fastlagt for mærket. Ecolabel-certificeringen tager hele produktets livscyklus i betragtning, dvs. der kigges på alt fra udvinding af råstoffer over produktion til brug og bortskaffelse af produktet. Mærkningen er anerkendt i hele Europa, den er valgfri og fremmer miljømæssig topkvalitet, man kan have tillid til. Et produkt med en Ecolabel betyder mindre affald, mindre forurening, og produkter, der er bedre for planeten.